Declaraţia Unică 2021 se poate depune până la data de 25 mai. Cine completează formularul 212 și unde poate fi depus

Declarația unică are rolul declarării veniturilor realizate pentru anul 2020 (regularizare) și de estimare a veniturilor și asigurărilor sociale pentru anul 2021.În acest an, Declarația unică se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:a) profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:- indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;- indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare;b) avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;- până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.Declarația unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului net impozabil determinat conform art. 118 din Codul fiscal, respectiv:a) se determina venitul net anual (venituri impozabile – cheltuieli deductibile) recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate; b) se determina venitul net anual impozabil prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii. Venitul net se calculează ca diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile. Veniturile încasate de PFA-uri reprezintă venitul brut.Cheltuielile deductibile reprezintă cheltuielile făcute în scopul realizării veniturilor și care sunt justificate prin documente.Exemple de cheltuieli deductibile pentru PFA: cheltuieli auto, cheltuieli cu utilități pentru sediu, cheltuieli de protocol, deplasări sau delegații, salarii angajati, CASExemple de cheltuieli nedeductibile pentru PFA: impozitul pe venit, CASS, cheltuieli făcute în scop personal.Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate şi/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, şi “Anexa nr. …. la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, care se ataşează la declaraţia unică.Persoanele fizice care utilizează programul de asistenţă pentru completarea şi editarea declaraţiei unice nu completează “Anexa nr. …. la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul 2021, a declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală pune la dispoziție mai multe modele pentru completarea Declarației unice, respectiv în cazul:Fiecare model de completare poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice.Acestea conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de venitul obținut.Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:- apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call- center, la numărul de telefon 031.403.91.60;- prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatjul Privat Virtual.Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:- prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;- prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.Dacă o persoană obține venituri din mai multe surse: PFA, chirii, vânzarea de acțiuni, jocuri de noroc, completează o singura Declarație unică dar se trec informațiile pentru fiecare venit în parte prin adăugarea categoriilor de venit.

Sursa: Observator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*